سرفصل دوره مقدماتی و متوسطه آموزش SPSS
 • درس اول : آشنایی با محیط نرم افزار و آماده سازی فایل داده ها
 1. آشنایی با نرم افزار SPSS
 2. معرفی مفاهیم آماری پایه
 3. آشنایی با محیط نرم افزار
 4. نحوه ی تعریف متغیرها
 5. نحوه ی وارد کردن داده ها
 6. پاکسازی داده ها
 7. اعمال تغییرات در طبقه بندی متغیرهای پیوسته و طبقه ای
 • درس دوم: آماره های توصیفی و رسم نمودارها
 1. تقسیم بندی علم آمار و روش های آماری
 2. معرفی انواع آماره های توصیفی برای داده های کمی و کیفی
 3. معرفی انواع نمودارها و چگونگی رسم آنها در نرم افزار
 4. آشنایی با توزیع نرمال داده ها و ویژگی های آن
 • درس سوم: آشنایی با تحلیل داده های پرسشنامه ای
 1. ویژگی ها و اجزای پرسشنامه
 2. روایی و پایای
 3. به دست آوردن آماره های توصیفی پرسشنامه
 4. کدگذاری مجدد سوال های معکوس در پرسشنامه
 5. محاسبه ی نمره ی مقیاس کلی از زیرمقیاس ها
 • درس چهارم : آزمون همبستگی و انواع آزمون های رگرسیون
 1. تعریف همبستگی
 2. جهت و شدت رابطه متغیر ها
 3. انواع آزمون های همبستگی(پیرسون و اسپیرمن) و موارد کاربرد هرکدام
 4. همبستگی تفکیکی
 5. مفروضات کلی رگرسیون
 6. رگرسیون خطی ساده
 7. رگرسیون چندگانه
 8. رگرسیون لجستیک
 • درس پنجم : آزمون های پارامتری برای مقایسه گروه ها (آزمون های T)
 1. معرفی آمار پارامتری و ناپارامتری
 2. مفروضات کلی آزمون های پارامتری
 3. آزمون فرض و انواع آزمون فرض
 4. خطای نوع اول و دوم
 5. معرفی انواع آزمون های پارامتری برای مقایسه ی گروه ها
 6. آزمون T تک نمونه ای (one sample t-test)
 7. آزمون T دو نمونه ی مستقل (independent sample t-test)
 8. آزمون T دو نمونه ی وابسته (pair sample t-test)
 • درس ششم : آزمون های پارامتری برای مقایسه گروه ها (آزمون های تحلیل واریانس)
 1. تحلیل واریانس یک راهه بین گروهی
 2. تحلیل واریانس یک راهه اندازه گیری های مکرر
 3. معرفی انواع آزمون های تعقیبی
 4. تحلیل واریانس یک راهه آمیخته
 5. تحلیل واریانس دو راهه
 6. تحلیل کواریانس و فرضیات آن
 • درس هفتم : آزمون های ناپارامتری برای مقایسه گروه ها
 1. کاربرد آزمون های ناپارامتری
 2. آزمون مجذور کای تک نمونه ای (one sample Chi-Square)
 3. آزمون مجذور کای برای استقلال و همگونی داده ها (Chi-Square Test)
 4. آزمون مک نمار (McNemar’s Test)
 5. آزمون Q-کوکران (Cochran’s Q Test)
 6. آزمون یو من ویتنی (Mann-whitney U Test)
 7. آزمون کروسکال والیس (Kruskal-Wallis Test)
 8. آزمون رتبه های علامت دارویلکاکسون (Wilcoxo signed rank Test)
 9. آزمون فریدمن (Friedman Test)
 • درس هشتم: تحلیل عاملی (Factor Analysis)
 1. معرفی روش آماری تحلیل عاملی
 2. انواع تحلیل عاملی
 3. آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به تحلیل عاملی
 4. معرفی مراحل تحلیل عاملی :
 5. بررسی پیش فرض ها
 6. استخراج عامل ها
 7. چرخش عامل ها